Skip to main content

Které obory lze u nás studovat

Katedra nabízí jak denní, tak kombinované studium zakončené titulem Bc. Dále je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy, nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr., a tím kvalifikace pro učitelství německého jazyka na 2. stupni základních škol. 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

bakalářské studium prezenční a kombinované, tříleté
Vstupní znalosti by měly odpovídat přibližně úrovni B1, vítány jsou samozřejmě i lepší znalosti. Případné jazykové deficity lze během prvního ročníku dohnat. Cílem studia je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a takto prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si postupně osvojuje jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat, a to jak v ústní, tak psané formě, zároveň má být schopen tyto znalosti pojímat v širších souvislostech a efektivně je předávat; semináře jsou proto zaměřeny nejen prakticky, ale také teoreticky: Student prohlubuje své znalosti v rovině lingvistické, společensko-kulturní a lingvodidaktické. Jako absolvent dosahuje v receptivních řečových dovednostech komunikační jazykové kompetence na rozvinuté úrovni C1 a v produktivních řečových dovednostech prahové úrovně C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy / střední školy

navazující magisterské studium prezenční a kombinované, dvouleté
Magisterské učitelské studium navazuje na tříleté bakalářské studium a je zaměřeno na učitelství německého jazyka pro základní školství a nově též školství středoškolské. Absolvent disponuje sumou odborných znalostí a profesních dovedností, které jsou předpokladem pro přípravu a teoreticky podložené vedení výuky německého jazyka jako prvního nebo dalšího cizího jazyka. Nabídka studijního oboru Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy / střední školy vychází ze stálých potřeb libereckého regionu vzdělávat kvalifikované učitele němčiny, kteří jsou zárukou kontinuální jazykové přípravy různých věkových skupin obyvatel pro zprostředkování jazyka geograficky nejbližších sousedů. Vnější rámec pro dobrou jazykovou vybavenost dětí, mládeže i dospělých poskytuje přímá podpora města i regionu takovým vzdělávacím institucím a aktivitám, jež mají jako přidanou hodnotu vedle jazykových aktivit i euroregionální dopad. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v oborové didaktice; student absolvuje povinnou dvousemestrální průběžnou a jednoměsíční souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních školách.

Přijímací zkoušky

Veškeré podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na: https://www.fp.tul.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni

Organizace studia

V kombinovaném studiu jsou vypisovány vždy jen vybrané kombinace oborů (bližší informace viz vyhlášení přijímacího řízení, příp. webové stránky fakulty). Výuka je organizována blokově o pátcích (14.00–19.30) a o sobotách (8.50–19.30). Aktuální rozvrhy výuky jsou k dispozici studentům vždy před zahájením akademického roku.

Rozšiřující studium německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (RNJ2)

Přijímací zkoušky do RNJ2 se nekonají. Podrobnosti.

Minimální/maximální počet přijatých: 12/20. V případě nižšího počtu zájemců, než minimální počet, si fakulta vyhrazuje právo studijní program neotevřít a nabídne přihlášeným přesun do nejbližšího nového termínu zahájení studia. Své dotazy ohledně otevření programu v daném roce směřujte prosím přímo na studijní oddělení.