Skip to main content

DE: Které obory lze u nás studovat

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

(bakalařské studium prezenční a kombinované, tříleté)

Požadujeme znalosti na úrovni B1 s výraznou tendencí k B2 (maturitní zalosti).
Pro vyrovnání případných jazykových deficitů poskytujeme před zahájením 1. semestru vyrovnávací kurzy.

Od akad. roku 2015/16 lze na katedře studovat studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání i v kombinované formě. Na tento obor se lze přihlásit bez přijímacího řízení.

V kombinovaném studiu jsou vypisovány vždy jen vybrané kombinace oborů (bližší informace viz vyhlášení přijímacího řízení, příp. webové stránky fakulty). Výuka je organizována blokově, cca 3x za semestr (zpravidla o pátcích). Aktuální rozvrhy výuky jsou k dispozici studentům vždy před zahájením akademického roku.

Cílem studia je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a takto prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si postupně osvojuje jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat, a to jak v ústní tak psané formě, zároveň má být schopen tyto znalosti pojímat v širších souvislostech a efektivně je předávat; semináře jsou proto zaměřeny nejen prakticky, ale také teoreticky: Student prohlubuje své znalosti v rovině lingvistické, společensko-kulturní a lingvodidaktické.     Jako absolvent dosahuje v receptivních řečových dovednostech komunikativní jazykové kompetence na rozvinuté úrovni C1 a v produktivních řečových dovednostech prahové úrovně C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy

(navazující magisterské studium prezenční, dvouleté)

Magisterské učitelské studium navazuje na tříleté bakalářské studium a je zaměřeno na učitelsví německého jazyka pro základní školství. Absolvent disponuje sumou odborných znalostí a profesních dovedností, které jsou předpokladem pro přípravu a teoreticky podložené vedení výuky německého jazyka na základní škole jako prvního nebo dalšího cizího jazyka. Nabídka studijního oboru Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy vychází ze stálých potřeb libereckého regionu vzdělávat kvalifikované učitele němčiny, kteří jsou zárukou kontinuální jazykové přípravy různých věkových skupin obyvatel pro zprostředkování jazyka geograficky nejbližších sousedů. Vnější rámec pro dobrou jazykovou vybavenost dětí, mládeže i dospělých poskytuje přímá podpora města i regionu takovým vzdělávacím institucím a aktivitám, jež mají jako přidanou hodnotu vedle jazykových aktivit i euroregionální dopad. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v oborové didaktice; student absolvuje povinnou dvousemestrální průběžnou a jednoměsíční souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách.