O katedře

Katedra německého jazyka na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě TU Liberec byla založena v roce 1992. Katedra nabízí studium zakončené titulem Bc., přičemž je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy, nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr.

Hlavním motivačním činitelem pro studium německého jazyka je bezpochyby silná provázanost české a německé jazykové oblasti, a to jak z ekonomického, tak i společensko-kulturní hlediska (délka společných hranic ČR s Rakouskem a Německem je takřka 1300 km). Aktivní znalost němčiny, spojená s odbornou kvalifikací, nabízí široké možnosti uplatnění na pracovním trhu, mimo jiné právě v oblasti vzdělávání.

Katedra německého jazyka disponuje mladým pracovním teamem, zahraničními vyučujícími a lektory (DAAD). Máme úzké pracovní kontakty s univerzitou v Drážďanech (TUD a Mittleuropazentrum), pomáháme zprostředkovat zahraniční stipendia, jež lze absolvovat i v rámci daného studijního programu. 

Studium němčiny jako celek představuje vyváženou kombinací lingvistických, lingvodidaktických a literárně vědních oborů, které jsou doplňovány konverzačními cvičeními, praktiky a semináři zaměřenými na kulturu. Výuka probíhá v němčině, takže zahraniční studenti se specializací DaF (Deutsch als Fremdsprache) mohou studovat přímo v cílové řeči. Absolventi získávají vzděláni pro odbornou pedagogickou a kulturní činnost v okruhu německého jazyka.

 

Základní informace k bakalářskému studiu:

Cílem studia je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a takto prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si postupně osvojuje jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat, a to jak v ústní tak psané formě, zároveň má být schopen tyto znalosti pojímat v širších souvislostech a efektivně je předávat; semináře jsou proto zaměřeny nejen prakticky, ale také teoreticky: Student prohlubuje své znalosti v rovině lingvistické, společensko-kulturní a lingvodidaktické.     Jako absolvent dosahuje v receptivních řečových dovednostech komunikativní jazykové kompetence na rozvinuté úrovni C1 a v produktivních řečových dovednostech prahové úrovně C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní informace k magisterskému studiu:

Magisterské učitelské studium navazuje na tříleté bakalářské studium a je zaměřeno na učitelsví německého jazyka pro základní školství. Absolvent disponuje sumou odborných znalostí a profesních dovedností, které jsou předpokladem pro přípravu a teoreticky podložené vedení výuky německého jazyka na základní škole jako prvního nebo dalšího cizího jazyka. Nabídka studijního oboru Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy vychází ze stálých potřeb libereckého regionu vzdělávat kvalifikované učitele němčiny, kteří jsou zárukou kontinuální jazykové přípravy různých věkových skupin obyvatel pro zprostředkování jazyka geograficky nejbližších sousedů. Vnější rámec pro dobrou jazykovou vybavenost dětí, mládeže i dospělých poskytuje přímá podpora města i regionu takovým vzdělávacím institucím a aktivitám, jež mají jako přidanou hodnotu vedle jazykových aktivit i euroregionální dopad. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v oborové didaktice; student absolvuje povinnou dvousemestrální průběžnou a jednoměsíční souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách.